mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Πυργί

mastixi.blogspot.com

Ελάτα

mastixi.blogspot.com

Μεστά

mastixi.blogspot.com

Ολύμποι

mastixi.blogspot.com

Βέσσα

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Λιμένας Μεστών

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

mastixi.blogspot.com

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών μετά τον ν. 4410/2016.....Τέλος και στην επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών ειδικού καθεστώτος!!!


Με την ΠΟΛ 1201/2016 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4410 /2016, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 και με τις οποίες, αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του.

Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες:

·    Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες.

·    Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις.
 

  • Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες. 
  • Επακόλουθα, καταργείται η επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δικαιούνταν της επιστροφής αυτής. 
  • Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί πενταετής.

Πηγή: Taxheaven

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Οι αλλαγές στην φορολογία των αγροτών για το φορολογικός έτος 2016Για τους περισσότερους η διευθέτηση των υποχρεώσεων τους προς την εφορία λόγω της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού πλαισίου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και πολύπλοκη. Ιδιαίτερα το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τους Έλληνες αγρότες βρίθει αλλαγών και ανατροπών. 

Συχνά γινόμαστε δέκτες  πλήθος δικαιολογημένων  ερωτήσεων αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται. Σε μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις κωδικοποιήσαμε τις αλλαγές στην φορολογία αγροτών για το φορολογικό έτος 2016.

Η πρώτη  σημαντική  αλλαγή είναι ο ορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία  λοιπόν κατ' επάγγελμα αγρότες, θεωρούνται αυτοί που τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3874/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016) και ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 από την Ελληνική Βουλή.

Αναλυτικότερα το άρθρο 65 ορίζει:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α ́151), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση α ́ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (από 35% που ίσχυε).
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που ορίζει το άρθρο 65 και για τους αλιείς. Συγκεκριμένα:

β) Η υποπερίπτωση βα ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50%τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.»

γ) Η υποπερίπτωση βγ ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (Α ́173), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η υποπερίπτωση ββ ́ της περίπτωσης α ́ της παρ. 1αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και».

β) Η υποπερίπτωση αα ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματός του.»
γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης

γγ ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 αντικαθίσταταιως εξής:
«Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.»

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή  αφορά  τη φορολογική κλίμακα για το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το νέο νόμο  παρ 6 άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 ( σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013) τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτοτελώς χωρίς τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εισόδημα φυσικών προσώπων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
Συντελεστής
0-20.000
22%
20,000,01-30,000
29%
30,000,01-40,000
37%
40,000,01-
45%

Η τρίτη σημαντική αλλαγή αφορά τη  μείωση φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 22 Μαΐου εισάγεται μια διευκρίνιση για την περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. 
Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται η προαναφερθείσα μείωση του φόρου, αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρεται πως εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Επίσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013 και πλέον εφαρμόζεται  διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου βάσει του νέου άρθρου 16 εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, υπολογίζεται και όσους έχουν εισοδήματα από ατομική   αγροτική επιχείρηση.
 
Επιπλέον με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4389/2016 που πρόσθεσαν νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 διευκρινίζεται ότι, η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα  μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος

Σημειώνουμε ότι από 01.01.2016 τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ποσοστό 100% προκαταβολής φόρου  και σε εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ως εξής:

Εισόδημα
Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
0,00 -   12.000,00
0%
12.000,01 -   20.000,00
2,2%
20.000,01 -   30.000,00
5,0%
30.000,01 -   40.000,00
6,5%
40.000,01 -   65.000,00
7,5%
65.000,01 - 220.000,00
9,0%
220.000,01 -
10,0%

Τέλος με το Νόμο 4389/2016 το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.».  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.

*του Αναστάσιου Λυμπερίου

*ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

ΠΗΓΗ:www.parapolitika.gr

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Το 81,5% των εξαγωγών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προέρχονται από την Χίο

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒΕ, η εξαγωγική δραστηριότητα του Βορείου Αιγαίου ανά προιόν, και ανά νομό αναλύεται παρακάτω, σε μια πολύ περιεκτική παρουσίαση, ικανή για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για την οικονομική κατάσταση, και την δυναμική των νησιών μας!!!


Τα ψάρια αποτελούν το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών της Περιφέρειας, ανά κλάδο, χώρα και νομό, που ανακοίνωσε για πρώτη φορά ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Οι εξαγωγές ψαριών το 2015, ανέρχονταν στο ποσό των 138.614.727 €, καλύπτοντας το 74% των εξαγωγών του κλάδου τροφίμων της Περιφέρειας, οι οποίες με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν το 79% των συνολικών εξαγωγών της.
Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη έκπληξη καθώς, όπως είναι γνωστό, τα βασικά προϊόντα της Περιφέρειας είναι το ελαιόλαδο της Λέσβου, τα κρασιά της Σάμου και της Λήμνου, τα τυροκομικά κυρίως της Λέσβου και της Λήμνου και η μαστίχα της Χίου.
Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών την ίδια χρονιά ήταν:
Κρασιά μαζί με όλα τα αλκοολούχα ποτά (δηλαδή το ούζο): 9.479.923 €, ήτοι το 5,1% των συνολικών εξαγωγών τροφίμων.
Μαστίχα: 9.383.991 €, το 5% του συνόλου.
Ελαιόλαδο (λίπη και έλαια): 5.688.846 €, το 3% του συνόλου.
Γαλακτοκομικά (τυριά): 889.549 €, 0,5% του συνόλου.
Τα υπόλοιπα βασικά εξαγώγιμα τρόφιμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ήταν:
Ζάχαρα και Ζαχαρώδη παρασκευάσματα: 1.210.949 €, το 0,6% του συνόλου.
Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων: 898.253 €, το 0,5% του συνόλου.
 
Οι τάσεις εξαγωγικής ανάπτυξης για το κάθε προϊόν
Ένα δεδομένο που έχει σημασία, είναι οι τάσεις για κάθε προϊόν, τόσο της τελευταίας χρονιάς όσο και της 5ετίας. Εκεί, ως πιο ελπιδοφόρο προϊόν φαίνεται το ελαιόλαδο, οι εξαγωγές του οποίου σημείωσαν το 2015, αύξηση 136% σε σχέση με το 2014, καθώς και μέση ετήσια αύξηση 5ετίας 11/15, 16%. Τα ψάρια είχαν το 2015, αύξηση 12,6% και μέση τάση 5ετίας 3,5%.
Οι εξαγωγές του κρασιού μειώθηκαν το 2015, κατά 10,6% και έκλεισαν με μέση τάση 5ετίας αυξητική κατά 2,9%.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαγωγές των γαλακτοκομικών που αφορούν κυρίως σε τυροκομικά, οι οποίες αυξήθηκαν μεν το 2015 κατά 20,4%, αλλά σημείωσαν μέση πτώση στη 5ετία -22%. Το 2011 ανέρχονταν σε 2.399.549 €, για να κατρακυλήσουν σταδιακά μέχρι το 2014, στα 738.749 € και να ανακάμψουν κάπως το 2015, όπως παραπάνω.
Σημειωτέες είναι επίσης οι εξαγωγές των παρασκευασμάτων λαχανικών και φρούτων, προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, άρα αποτελούν και τα πιο σημαντικά καθώς αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτές είναι πολύ μικρές, σχεδόν ελάχιστες στο σύνολό τους και αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, μόλις το 0,5% των συνολικών εξαγωγών της Περιφέρειας. Παράλληλα όμως παρουσιάζουν πτώση -4,6% στην τελευταία 5ετία με μεγάλες αυξομειώσεις. Από 1.083.934 € το 2011, στο 1/3, ήτοι 381.125 € το 2012. Διπλασιασμός το 2013 και ξανά διπλασιασμός το 2014 και πριν να προλάβει να χαρεί κανείς από αυτό, είχαμε νέα πτώση το 2015 κατά -38%.
Η μαστίχα παρουσιάζεται σταθερή, σημειώνοντας μια μέση τάση 5,1%, ενώ ελπιδοφόρα είναι τα ζαχαρώδη με μέση ετήσια τάση 5ετίας 19,3% (η οποία ωστόσο σημείωσε κόπωση το 2015 με αύξηση μόλις 1,9%).
Σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της Περιφέρειας πέρα από τα τρόφιμα αποτελούν τα «Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες», με 16.533.070 €, αλλά τρελές αυξομειώσεις όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα.

Στον Πίνακα 1 φαίνονται όλες οι εξαγωγές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανά προϊόν, ενώ στον Πίνακα 2 ανά κλάδο συνολικά, για την τελευταία 5ετία.

Εξαγωγές της Περιφέρειας ανά χώρα
Η Ιταλία αποτελεί τον κύριο πελάτη των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, η οποία το 2015 εισήγαγε από την Περιφέρεια, προϊόντα αξίας 49.990.313 €, αγοράζοντας το 26% των εξαγωγών της Περιφέρειας, με δεύτερη τη Γαλλία με εισαγωγές 29.515.531 € και ποσοστό 15,8%. Αυτό δεν είναι απόλυτα θετικό καθώς οι δύο χώρες αγοράζουν κυρίως ελαιόλαδο και κρασί χύμα, στα οποία δίνουν αυτές προστιθέμενη αξία, πουλώντας τα παγκοσμίως συσκευασμένα. Κάτι δηλαδή που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Το συμπέρασμα αυτό γίνεται ακόμη πιο «δύσκολο», βλέποντας στην 4η και 5η θέση την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αγοράζουν κυρίως ψάρια για να τροφοδοτήσουν με πρώτη ύλη τη δική τους βιομηχανία.
«Καθαρές» εξαγωγές προϊόντων, εκείνων που είναι προς κατανάλωση δηλαδή και όχι για πρώτη ύλη και ενδεχομένως μεταποιημένων προϊόντων, γίνονται προς την 3η στην κατάταξη Γερμανία, το 6ο Ηνωμένο Βασίλειο και τις 7ες Κάτω Χώρες (Ολλανδία). Και οι τρείς αυτές χώρες παρουσίασαν το 2015 μεγάλη αύξηση, μετά όμως από σταθερή πτώση στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Ίδωμεν…
Ακολουθούν στην κατάταξη βαλκανικές χώρες, τα Εμιράτα και η Κύπρος, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μόλις στην 13η θέση. Προσέξτε ότι το 2015 οι εξαγωγές προς την τεράστια και διπλανή Τουρκία είναι σχεδόν ίσες με τις αντίστοιχες προς τη μικρή και μακρινή Μάλτα.

 
Στον Πίνακα 3 φαίνονται όλες οι εξαγωγές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανά χώρα.

Εξαγωγές της Περιφέρειας ανά νομό
Η ανισότητα των νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως προς τις εξαγωγές, είναι τεράστια. Σχεδόν ασύλληπτη, αλλά όχι ανεξήγητη.
Πιο συγκεκριμένα, το 2015 οι εξαγωγές της Χίου, λόγω ψαριών και μαστίχας, ήταν 152.107.373 € και κάλυπταν το 81,5% των εξαγωγών της Περιφέρειας. Της Σάμου 23.156.692 € με 12,4%, ενώ της Λέσβου 11.278.352 € καλύπτοντας μόλις το 6%.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαγωγές της Σάμου και της Λέσβου, οι οποίες έχουν τεράστιες αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να εναλλάσσεται η πρωτιά ανάμεσά τους και μάλιστα με μεγάλες διαφορές. Σχεδόν κάθε χρόνο, μία σημειώνει διπλάσιες εξαγωγές από την άλλη εναλλάξ. Αυτό προφανώς οφείλεται στις παραγωγικές σεζόν των βασικών τους προϊόντων, όπως το κρασί και το ελαιόλαδο.

Στον Πίνακα 4 φαίνονται όλες οι εξαγωγές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανά νομό.

Σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το 2015, με εξαγωγές 187 εκατ. €, βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 13 ελληνικές Περιφέρειες και καλύπτει μόλις το 1% των ελληνικών εξαγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.
Το 2015 παρουσίασε αύξηση 13%. Ωστόσο παρουσιάζει ισόποση μέση μείωση στην τελευταία 5ετία. Ήταν μία από τις τρείς Περιφέρειες με μειωμένη τάση εξαγωγών 5ετίας.

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι η περισσότερο εξαρτώμενη Περιφέρεια της χώρας, ως προς την εξωστρέφεια, από τον κλάδο τροφίμων και ποτών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 84% των εξαγωγών της.
Η σημασία του εν λόγω κλάδου στις εξαγωγές των Ελληνικών Περιφερειών είναι η ακόλουθη:
Αττική   
7%
Κεντρική Μακεδονία
31%
Πελοπόννησος
18%
Στερεά Ελλάδα
13%
Θεσσαλία
50%
Αν. Μακεδονία-Θράκη
19%
Κρήτη
56%
Δυτική Ελλάδα
81%
Δυτική Μακεδονία
66%
Ήπειρος
47%
Βόρειο Αιγαίο
84%
Νότιο Αιγαίο
67%
Ιόνιο
41%

Η Μελέτη του ΣΕΒΕ
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών που διαθέτει, πραγματοποίησε και παρουσίασε «Μελέτη - χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νομό», από την οποία και αντλήθηκαν τα στοιχεία για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.